باکتری های مفید و مضر آکواریوم

باکتری های مفید و مضر آکواریوم

باکتری های مفید و مضر آکواریوم


 

 

 

 

 

باکتری چیست؟
ارگانیسم های تک سلولی که هم میتوانند باعث ایجاد بیماری باشند و یا مشکلی ایجاد نکنند. محدوده ی بسیار وسیعی از باکتری ها وجود دارد که بسیاری از آنها همچنان ناشناخته میباشند.
 
دانشمندان باکتری ها را به دو دسته ی گرم منفی ... و گرم مثبت تقسیم بندی میکنن که ما باکتری ها رو به سم باکتری های خوب و باکتری های بد دسته بندی میکنیم.

باکتری های مفید:
نیتروسوموناس(Nitrosomonas) این دسته از باکتری ها آمونیاک دفعی ماهیان را به نیتریت تبدیل میکنند. نیتروباکترها (Nitrobacter) و نیترواسپایرا (Nitrospira) این باکتری ها نیتریتی که حاصل از تجزیه ی آمونیاک هست را به نیترات تبدیل میکنن و معمولا داخل فیلتر ها یافت میشوند. البته دکتر Tim Hovادعا میکند که این باکتری های گروه Nitrosococcus هستند که آمونیاک رو به نیتریت تبدیل میکنن نهNitrosomonas و همچنین Nitrospira ها نیتریت رو به نیترات تبدیل میکنن نه Nitrobacter ها باکتری ها ی تولید کننده ی نیترات(Nitrifying bacteria) :  باکتری های هوازی هستند که آمونیاک رو به نیتریت و نیتریت رو به نیترات تبدیل میکنند.

باکتری های مصرف کننده ی نیترات (deNitrifying bacteria):
باکتری های بی هوازی هستند که با تغذیه از نیترات و مصرف اکسیژن در نهایت گاز نیتروژن تولید میکنند که در آب هایی که اکسیژن کمی دارند یا کلا اکسیزن ندارند فعال هستند.

باکتری های کنترل کننده ی ضایعات(Waste control bacteria):
این باکتری ها ارگانیسم های مرده را تجذیه میکنند مثل جسد ماهیان یا گیاهان پوسیده که مثال مناسب این باکتری باسیلوس
هست.

باکتری های مضر Cyanobacteria :
جلبک آبی سبز که مخفف اسمش BGA هست

 Flexibacter columnaris :
که تازگی بهFlavobacterium columnare تغییر نامگذاری شد. این باکتری های رایج همان باکتری هایی هستند،  که ظاهر قارچی روی ماهی ایجاد میکنن اما در واقع باکتری هستند نه قارچ. همچنین این بیماری با نام های کلومناریس قارچ وکپک دهان و باله و فلکسی باکتر و بیماری پنبه روی بدن رایج هست.

Pseudomonas fluorescens :
این باکتری ها عامل پوسیدگی باله های ماهی هستند

Mycobacteriosis :
عامل بیماری سل ماهی , بیماری باکتریایی که با رشد ندول ها (nodules ) در بافت ها بخصوص ریه ها ایجاد میشوند.

Anaerobic bacteria :
باکتری های بیهوازی که در اعماق بستر زندگی میکنن و از نیترات تغذیه میکنند.  اما با این وجود گاز سمی هیدروژن سولفید تولید میکنند که زمانی که شما بستر رو بهم میزنید آب مثل باطلاق میشود.

Aeromonas :
باکتری هایی که اغلب کشنده هستند.

Vibrio bacteria :
با نام بیماری Vibriosis باکتری منفی که با غذا وارد سیستم گوارش ماهی شده و باعث آسیب دیدن ماهی میشود.

Corynebacterium :
باکتری های گرم مثبت معمولا بی ضرر هست اما میتواند باعث ایجاد بیماری شود.

منبع:
Main Page

The Free Freshwater and Saltwater Aquarium Encyclopedia Anyone Can Edit

The Aquarium Wiki


فروشگاه اینترنتی شیراز آکواریوم

پیشنهاد ما

1401/03/04
 • آکواریوم آکواریوم
 • فیلتراسیون فیلتراسیون
 • موج سازها موج سازها
 • بخاری بخاری
 • غذاها غذاها
 • تسترها تسترها
 • دارو و مکمل غذایی دارو و مکمل غذایی
 • مدیاها مدیاها
 • تزئینات تزئینات
 • واتر پمپ واتر پمپ
 • پمپ های هوا پمپ های هوا
 • لوازم متفرقه لوازم متفرقه
 • نمکها نمکها